GATE


Abhishek Koshe
AIR –  1042
BRANCH – IN


Kishan Maurya
AIR – 626
BRANCH – EE


Dipesh Devendra Kumar
AIR – 8
BRANCH – ME


    Saurabh Mohite
AIR – 289
Branch – IN


Abhishek Yadav
AIR –  640
BRANCH – CS